ukryj menu          

Huragan

(„Hurricane” - Bob Dylan and Jacques Levy - „Desire” 1976)
(„Desire”, 1976 Columbia)
słowa i muzyka: Bob Dylan, Jacques Levy
tłumaczenie: Andrzej Orzechowski
1.
Pistol shots ring out in the barroom night
Rozbrzmiewają strzały pistoletu nocą w sali barowej
Enter Patty Valentine from the upper hall.
Wchodzi Patty Valentine z górnego holu
She sees the bartender in a pool of blood,
Widzi barmana w kałuży krwi
Cries out, „My God, they killed them all!”
Krzyczy, „Mój Boże, zabili ich wszystkich”
Here comes the story of the Hurricane,
Tu zaczyna się historia Huraganu
The man the authorities came to blame
Człowieka, którego obwiniły władze
For somethin' that he never done.
O coś, czego nigdy nie zrobił
Put in a prison cell, but one time he could-a been
Wsadzili w cele więzienną, a mógł być pewnego dnia
The champion of the world.
Mistrzem świata

2.
Three bodies lyin' there does Patty see
Trzy leżące ciała Patty widzi tam
And another man named Bello, movin' around mysteriously.
A inny mężczyzna nazywany Bello, tajemniczo się rozgląda (kręci po…, szwenda)
”I didn't do it,” he says, and he throws up his hands
”Ja tego nie zrobiłem” mówi i rozkłada ręce
”I was only robbin' the register, I hope you understand.
”Ja tylko czaiłem się do rabunku”????? Mam nadzieję, że rozumiecie
I saw them leavin',” he says, and he stops
Zobaczyłem ich jak wychodzili” mówi i zatrzymuje się tu
”One of us had better call up the cops.”
” Lepiej żeby jedno z nas zadzwoniło po gliniarzy”
And so Patty calls the cops
No i Patty dzwoni po gliniarzy
And they arrive on the scene with their red lights flashin'
I oni pojawiają się na scenie ze swoim migającym na czerwono kogutem
In the hot New Jersey night.
W gorącą noc w New Jersey

3.
Meanwhile, far away in another part of town
Tymczasem, daleko w innej części miasta
Rubin Carter and a couple of friends are drivin' around.
Rubin Carter z grupą przyjaciół jadą samochodem
Number one contender for the middleweight crown
Numer jeden kandydat do korony wagi średniej
Had no idea what kinda shit was about to go down
Nie miał pojęcia jakie gówno miało spaść na niego
When a cop pulled him over to the side of the road
Gdy gliniarz zaciągnął go za drogę
Just like the time before and the time before that.
Jak w czasach przeszłych i przez czas miniony
In Paterson that's just the way things go.
W Peterson rzeczy tak się miały
If you're black you might as well not show up on the street
Jeśli jesteś czarny nie pokazuj się na ulicy
'Less you wanna draw the heat.
Inaczej pociągniesz za sobą wrzawę…??????????? trudny zwrot…prawdopodobnie idiom…kłopoty…kabała…

4.
Alfred Bello had a partner and he had a rap for the cops.
Alfred Bello miał partnera (wspólnika) i zapukał do gliniarzy
Him and Arthur Dexter Bradley were just out prowlin' around
Że on i Artur Dexter Bradley czaili się właśnie w okolicy
He said, „I saw two men runnin' out, they looked like middleweights
Powiedział „Widziałem 2 facetów uciekających, wyglądali jak bokserzy wagi średniej
They jumped into a white car with out-of-state plates.”
Wskoczyli do białego samochodu bez tablic rejestracyjnych
And Miss Patty Valentine just nodded her head.
A panna Patty Valentine tylko przytakiwała głową
Cop said, „Wait a minute, boys, this one's not dead”
Gliniarz powiedział „Poczekajcie chłopcy, ten nie jest martwy”
So they took him to the infirmary
Więc zabrali go do szpitala
And though this man could hardly see
I mimo, że facet prawie nie widział
They told him that he could identify the guilty men.
Powiedzieli mu, że może zidentyfikować winnych ludzi

5.
Four in the mornin' and they haul Rubin in,
Czterech o poranku, wyciągnęło Rubin'a
Take him to the hospital and they bring him upstairs.
Zabrali do szpitala i wprowadzili po schodach
The wounded man looks up through his one dyin' eye
Zawiany facet popatrzył jednym zaćmionym okiem
Says, „Wha'd you bring him in here for? He ain't the guy!”
I mówi „Pocóż żeście mi go tu przyprowadzili? To nie ten facet!”
Yes, here's the story of the Hurricane,
Tak, oto historia o Huraganie
The man the authorities came to blame
Człowieku, którego obwiniły władze
For somethin' that he never done.
Za coś czego nigdy nie zrobił
Put in a prison cell, but one time he could-a been
Wsadzili w cele więzienną, a mógł być pewnego dnia
The champion of the world.
Mistrzem świata

6.
Four months later, the ghettos are in flame,
Cztery miesiące później, getto stoi w płomieniach
Rubin's in South America, fightin' for his name
Rubin w Ameryce południowej walczy (na ringu) w jego imieniu
While Arthur Dexter Bradley's still in the robbery game
W czasie kiedy Artur Dexter Bradley wciąż żyje z rabunku (jest w rabunku grze)
And the cops are puttin' the screws to him, lookin' for somebody

to blame.

A policja przykręca mu śrubę (przyciska go) szukając kogoś winnego w tej sprawie
”Remember that murder that happened in a bar?”
”Pamiętasz morderstwo w tym barze?”
”Remember you said you saw the getaway car?”
”Pamiętasz, powiedziałeś, że widziałeś samochód uciekinierów”
”You think you'd like to play ball with the law?”
”Myślisz, że możesz sobie pogrywać z prawem” (grać w piłkę z prawem)
”Think it might-a been that fighter that you saw runnin' that night?”
”Pomyśl -- może ten walczący zawodnik to uciekinier, którego widziałeś tej nocy?”
”Don't forget that you are white.”
”Nie zapominaj, że jesteś biały”

7.
Arthur Dexter Bradley said, „I'm really not sure.”
Artur Dexter Bradley powiedział „Nie jestem za prawdę pewny”
Cops said, „A poor boy like you could use a break
Gliniarz na to „Biedak jak ty mógł wykorzystać szansę
We got you for the motel job and we're talkin' to your friend

Bello

Mamy cię za robotę w motelu, mówiliśmy z twoim kumplem Bello
Now you don't wanta have to go back to jail, be a nice fellow.
Teraz, nie chcesz chyba wracać do więzienia, bądź dobrym chłopcem
You'll be doin' society a favor.
??? Zrobisz coś dla… lub… Zyskasz przychylność społeczną
That sonofabitch is brave and gettin' braver.
Że sukinsyn jest odważny, i staje się jeszcze odważniejszy
We want to put his ass in stir
Chcemy poruszyć jego dupą
We want to pin this triple murder on him
Chcemy zrzucić to potrójne morderstwo na niego
He ain't no Gentleman Jim.”
Nie będzie takim Gentelmen Jim (rymuje się z wersem wyżej a znaczy tyle, że nie będzie fikał, że on taki wielki i waleczny gentelmen)

8.
Rubin could take a man out with just one punch
Rubin mógł zmieść człowieka jednym uderzeniem
But he never did like to talk about it all that much.
Ale nigdy nie lubił zbytnio o tym gadać
It's my work, he'd say, and I do it for pay
To moja praca, mawiał, robię to dla zapłaty
And when it's over I'd just as soon go on my way
I jak się kończy, szybko wracam na swą drogę
Up to some paradise
Do mojego raju
Where the trout streams flow and the air is nice
Gdzie w strumieniu pstrąg płynie i powietrze miłe
And ride a horse along a trail.
Kłusem na koniu wzdłuż szlaku
But then they took him to the jailhouse
Ale potem oni zabrali go do więziennego bloku
Where they try to turn a man into a mouse.
Gdzie próbują zamienić człowieka w mysz

9.
All of Rubin's cards were marked in advance
Wszystkie karty Rubin'a wcześniej były znaczone
The trial was a pig-circus, he never had a chance.
Proces był cyrkiem świń (świńskim cyrkiem…farsą) nigdy nie miał szans
The judge made Rubin's witnesses drunkards from the slums
Sędzia robił ze świadków Rubina pijaków ze slamsów
To the white folks who watched he was a revolutionary bum
Dla przyglądających się białych mieszczuchów (folks…ludzi…) był rewolucjonistą włóczęgą, (pewno chodzi o podżegacza)

And to the black folks he was just a crazy nigger.

A dla czarnych był jedynie szalonym czarnuchem
No one doubted that he pulled the trigger.
Nikt nie wątpił, że nacisnął na spust
And though they could not produce the gun,
Mimo, że oni nie wyciągnęli broni
The D.A. said he was the one who did the deed
Prokurator powiedział, że to jego czyn
And the all-white jury agreed.
I całe białe jury zgodziło się z nim

10.
Rubin Carter was falsely tried.
Rubin Carter był fałszywie podchodzony (wrabiany)
The crime was murder „one,” guess who testified?
Zbrodnia była morderstwem pierwszego stopnia zgadnij kto poświadczył?
Bello and Bradley and they both baldly lied
Bello i Bradley razem jawnie kłamiąc
And the newspapers, they all went along for the ride.
I gazety wszystkie się po nich przejechały
How can the life of such a man
Jak życie takiego człowieka
Be in the palm of some fool's hand?
Wcisnąć można było w ręce głupców?
To see him obviously framed
Widząc go ewidentnie wrobionego
Couldn't help but make me feel ashamed to live in a land
Bezradnością sprawiło moje uczucie wstydu życia w takim kraju
Where justice is a game.
Gdzie prawo jest grą

11.
Now all the criminals in their coats and their ties
Teraz kryminaliści w swych płaszczach i krawatach
Are free to drink martinis and watch the sun rise
Wolni piją martini i oglądają wschód słońca
While Rubin sits like Buddha in a ten-foot cell
A Rubin siedzi jak Buddha w celi 3 na 3
An innocent man in a living hell.
Niewinny człowiek w żywym piekle
That's the story of the Hurricane,
Oto opowieść o Huraganie
But it won't be over till they clear his name
Ale nie będzie końca zanim nie oczyszczą jego imienia
And give him back the time he's done.
I oddają z powrotem czas, który odszedł
Put in a prison cell, but one time he could-a been
Wsadzony w cele więzienną, a mógł być pewnego dnia
The champion of the world.
Mistrzem świata
24.02.2006
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę