ukryj menu          

Wezwanie Mistrza

The Master's Call (1978 r.)
słowa i muzyka: Kevin Doyle
tłumaczenie: Sylwek Szweda 10.05.2019
( G D C G / C G D e )x2

 

          G          D        G           C                    d h h a / h h h a g 

Już czas by wyjść mój najdro-oższy

       G      D                e                                 d g fis e d e

Wstań i za mną-ą chodź 

      G        D                G           C                 d h h a / a h a g g 

Za obóz wyjdź i wspnij-ij się aż

            G       D            e                              d d g fis fis g

Na wzgórza tego szczyt.

 

                   D         C             e                    h h a fis g fis e e              

Jak ten kwiat co nagle -e znikł

  G          D        C9                                      h h a g-fis g  

Jak tradycji-i cień

           G        D       C                    e            d h h a  fis  / g fis e d e

Lecz słowo Boga nie zachwieje się 

      G             D             C9                            d h h a g fis g

Bo On strażnikie-em jest.

 

    G        D      e             C                          d h h a / fis g fis e

Ofierze tej zaufaj więc                             

      G           D                   C9                     d h h a g fis g

Baranka zbawcze-ej krwi

         G    D               C             e               d h h a / fis g fis e d e

Emmanuel! Bóg z na-a-ami jest!

       G         D             C                              d h h / a g fis g 

Radosną słycha-ać pieśń!

 

          G          D        G           C                      d h h a / h h h a g 

Już czas by wyjść mój najdro-oższy

       G      D                e                                   d g fis e d e

Wstań i za mną-ą chodź 

      G        D            G                  C               d h h a / a h a g g 

Za obóz wyjdź i zdobą-ądź szczyt

         G              D              G  ( G D C G / C G D e )x2  d d g fis fis g

Zwycięstwa Twe-ego szczyt.

G G D D C C e e C9 C9
 
10.05.2019
WEZWANIE MISTRZA - Sylwek Szweda
Katolicyzm - Kryzys Wiary (piosenka "The Master's Call" od 52 minuty)

The Master's Call
Kevin Doyle

Come out of her, my beloved,
Come and follow me.
Outside the camp,
Up to the hill,
The place called Calvary.

Like a beautiful flower that fades,
So the traditions of men;
But the Word of the Lord it stands for always,
For he is the guardian.

Trust only in the sacrifice,
Of God's perfect lamb.
Believe and receive in this true hour,
Come into Emmanuel's land.

Come out of her, my beloved,
Come and follow me.
Outside the camp,
Up to the hill,
The place of my victory. 

WEZWANIE MISTRZA

Wyjdź z niej, mój ukochany,
Chodź i chodź za mną.
Poza obozem,
Aż do wzgórza,
Na miejsce zwane Kalwarią.

Jak piękny kwiat, który zanika,
Tak jak tradycje ludzkie;
Ale Słowo Pańskie jest pewne
Bo on jest strażnikiem.

Zaufaj tylko w ofierze,
Doskonałego baranka Bożego.
Wierzcie i otrzymujcie w tej prawdziwej godzinie,
Wejdź na ziemię Emmanuela.

Wyjdź z niej, mój ukochany,
Chodź i chodź za mną.
Poza obozem,
Aż do wzgórza,
Miejsca mojego zwycięstwa.


Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your Master. 
Kevin Doyle came to His Mansion Ministries to serve in 1978. He had grown up in New Jersey with his Jewish mother and Irish father. When Kevin was thirteen, he was devastated by his mom’s death. A couple of years later, he ran away to play in clubs, ending up with a heavy heroin addiction. While living in Providence, Road Island, loving believers shared the gospel with this hurting young man. Late one night, God’s Spirit powerfully moved within him, and he fell to his knees to surrender to Christ. Later he realized that this happened at the corner of Hope and Doyle Street. Starting out in ministry Kevin asked God to use him in any way He saw fit. Back then, Kevin would cut wood with a few guys from the His Mansion program, and while working with them, pull out his New Testament and read at every break. Kevin never lost his love for the Word, and his desire to see people saved. Since then Kevin has gone around the world preaching that Jesus desires to save sinners. Called to reach the Jews with the gospel, he spent many years in Israel where he met his wife Aliza. He ministered to refugees in Kosovo and prisoners in Russia with Mercy Projects. He eventually came full circle, ministering through music in Providence. One of the last things that Kevin did before going to meet the Savior, was to bring someone he met to Christ. The next day Kevin was in a motorcycle accident that eventually took his life on October 20th. In heaven, Kevin will meet many who met their Savior through his witness and testimony. 

Dobra robota, dobry i wierny sługo. Wejdź w radość swojego Mistrza.
 Kevin Doyle przybył w 1978 roku do Mansion Ministries, aby służyć Bogu. Dorastał 
w New Jersey ze swoją żydowską matką i irlandzkim ojcem. Kiedy Kevin miał trzynaście lat, był rozbity po śmierci matki. Kilka lat później zaczął grać w klubach co skończyło się ciężkim uzależnieniem od heroiny. Mieszkając w Providence, Road Island, kochający go wierzący dzielili się z tym zranionym młodym mężczyzną ewangelią. Pewnej późnej nocy Duch Boży potężnie wstrząsnął nim, aż padł na kolana oddając się Chrystusowi. Później zdał sobie sprawę, że stało się to na rogu ulic Nadziei(Hope) i Doyle Street.
Rozpoczynając służbę Kevin poprosił Boga, aby użył go w jakikolwiek sposób, który uzna za stosowny. Przy każdej okazji czytał Nowy Testament nigdy nie tracąc miłości do Słowa i pragnienia, by ludzie zostali zbawieni.
 Od tego czasu Kevin przemierzył świat, głosząc, że Jezus pragnie zbawić grzeszników. 
W końcu został wezwany z Ewangelią do Żydów spędzając wiele lat w Izraelu, gdzie poznał swoją żonę Alizę. Służył uchodźcom w Kosowie i więźniom w Rosji z Mercy Projects. W końcu zatoczył koło, służąc muzyką w Opatrzności. Jedna z ostatnich rzeczy jaką zrobił Kevin przed spotkaniem ze Zbawicielem, było sprowadzenie kogoś, kogo spotkał do Chrystusa. Następnego dnia Kevin miał wypadek motocyklowy, który ostatecznie odebrał mu życie 20 października 2013 roku. W niebie Kevin zapewne spotka wielu, których poprowadził do Zbawiciela poprzez swoje świadectwo.

Opracowanie na gitarę i redakcja artykułu: Sylwek Szweda 10.05.2019
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę